Casino mit fast bank transfer

 1. Beste Online Blackjack Bonus 2023 Nederland: Speciale varianten daargelaten zijn er bij reguliere online roulette tafels de volgende ‘inside bets’ en ‘outside bets’ mogelijk met hun eigen roulette winstverdeling en uitbetalingen..
 2. Hoeveel Kaarten Heb Je Nodig Om Online Slots Te Spelen 2023 - AboutSlots is uitgebarsten in de online casino-scene en biedt online casino-gebruikers de beste content uit de online casino-wereld.
 3. Virtuele Slots Spelen: De Scatters online casino werd opgericht in 2023 door Gammix Limited.

Nieuwe loterij Overijssel

Methoden Om Elektronische Gokmachine Te Winnen
PA BetMGM komt naar South Dakota.
Live Blackjack Zonder Storting Online
Bovendien, alle wildernis die award multipliers worden gecombineerd in één bedrag, het aanbieden van enorme potentieel.
Naast het verlenen van vergunningen door de juiste autoriteiten, moet u ook een volledige controle uitvoeren van de beveiligingsmaatregelen in de plaats.

Mag je in Utrecht online gokken

Gokcasino Handleiding
Hoe maak je deze tijd van het jaar nog beter.
Hoeveel Kaarten Populair Casino 2023
Je moet spelen met geduld hier en het opbouwen van uw overwinning met kleinere wint en veel geduld.
Zijn Er Gokkasten Beschikbaar Voor Minimaal Inzetgeld In 2023

DISCRIMINATIE OP DE ARBEIDSMARKT

Als er een plek is waar we zouden moeten beginnen met het tegengaan van discriminatie dan is het wel de arbeidsmarkt. Werk is van levensbelang. Werk biedt zelfstandigheid, ontwikkeling, waardigheid. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling op de werkvloer en dus ook bij het zoeken naar een baan. Toch blijft discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem. Discriminatie kan voorkomen tijdens het werven van kandidaten voor een functie, bijvoorbeeld doordat in een vacature een leeftijdsgrens is opgenomen. In het selectieproces kunnen stereotype denkbeelden een rol spelen. Vaak gaat het om onbewuste vooroordelen, op grond van bijvoorbeeld het uiterlijk van mensen, hun (achter)naam of afkomst. Hierdoor wordt niet elk talent benut. Mondo-R is van mening dat dit niet alleen ten koste gaat van het individuele talent, maar ook van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in algemene zin.

DE JUISTE PROFESSIONAL OP DE JUISTE PLEK

Mondo-R vertegenwoordigt hoger opgeleide (zelfstandig) professionals die op zoek zijn naar een nieuwe vaste baan of interim opdracht enerzijds en biedt recruitment oplossingen voor organisaties met een operationele wervingsvraag anderzijds. Uitgangspunt van onze bedrijfsvoering is ten alle tijden gestoeld op het principe ‘de juiste professional op de juiste plaats’.

Om die reden is Mondo-R er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij alle recruitment- en werving- en selectie-inspanningen worden werkzoekenden uitsluitend beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

DOEL ANTI-DISCRIMINATIEBELEID

Het doel van ons anti-discriminatiebeleid is om jegens de medewerkers, klanten (werkzoekenden) en aspirant-opdrachtgevers transparant te zijn over:

1. Wat Mondo-R verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken van potentiële opdrachtgevers;

2. Wat het standpunt is van Mondo-R ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;

3. Handelen van Mondo-R en haar medewerkers:

 • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;


4. Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

DEFINITIE DISCRIMINATIE

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

STANDPUNT VAN MONDO-R INZAKE DISCRIMINATIE

1. Mondo-R wijst iedere vorm van discriminatie af.

2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria die niet functie-gerelateerde zijn worden pertinent van de hand gewezen.

Bij discriminerende verzoeken wordt, voor zover daar sprake van is, de gehele samenwerking per direct beëindigd. Dit geldt ook voor eventuele samenwerking met zusterorganisaties van de discriminatoire opdrachtgever. Mondo-R wenst geen zaken te met organisaties en/of daaraan gelieerde instellingen of bedrijven die door middel van discriminerende verzoeken een eerlijke en transparante arbeidsmarkt tegenwerken, al dan niet onbewust.

3. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden daarom uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria;
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.


4. Mondo-R tolereert niet dat haar medewerkers en/of klanten discriminerend worden bejegend door derden.

STANDPUNT VAN MONDO-R INZAKE DISCRIMINATIE

1. Medewerkers van Mondo-R hebben allen een eigen, individuele verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

2. Indien een medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan een medewerker voor overleg terecht bij de eigenaar, Jurriaan Pennartz.

VERANTWOORDELIJKHEID MONDO-R ALS WERKGEVER

1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat medewerkers van Mondo-R:

 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid;
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • Bovenstaande wordt gerealiseerd door het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor de eigen medewerkers en door dit mee te nemen in de inwerkprocedure van een medewerker van Mondo-R.
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.